Encuéntranos en:

Política de privadesa

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El Responsable del Tractament és MAESTRAT-PLANA ALTA LEADER 1420, c/ Doctor Miquel Barrera, N 2, 12330, Traiguera (CASTELLÓ DE LA PLANA).

Principis de privadesa

Des de MAESTRAT-PLANA ALTA LEADER 1420 ens comprometem amb tu a treballar contínuament per garantir la privadesa en el tractament de les teves dades personals, i per oferir-te en cada moment la informació més completa i clara que puguem. T’animem a llegir detingudament aquesta secció abans de facilitar-nos les dades personals.
Si ets menor de catorze anys et preguem que no ens facilitis les teves dades sense consentiment dels pares.
En aquest apartat us informem de com tractem les dades de les persones que tenen relació amb la nostra organització. Començant pels nostres principis:
– No sol·licitem informació personal, tret que sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.
– Mai compartim informació personal amb ningú, excepte per complir la llei, o comptem amb la teva autorització expressa.
– Mai utilitzarem les teves dades personals per a finalitats diferents de les expressades en aquesta política de privadesa.
– Les teves dades sempre seran tractades amb un nivell de protecció adequat a la legislació en matèria de protecció de dades, i no les sotmetrem a decisions automatitzades.

Aquesta política de privadesa l’hem redactat tenint en compte les exigències de l’actual legislació de protecció de dades:
– Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).
– Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPD).
– Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD).

Aquesta política de privadesa està redactada amb data 6 de desembre de 2018.
Amb motiu de la modificació de criteris de tractament, per tal de facilitar-ne la comprensió o d’adaptar-la a la legalitat vigent, és possible que modifiquem aquesta política de privadesa. Actualitzarem la data de la mateixa, perquè en puguis comprovar la vigència.

Tractaments que realitzem

TRACTAMENT D’ EMPLEATS

Base Jurídica: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte on l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Reial Decret Legislatiu 2/2015, del 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Fins del Tractament: – Gestió de personal contractat.

– Expedient personal. Control horari. Formació. Plans de pensions. Prevenció de riscs laborals. – Emissió de la nòmina del personal. – Gestió de lactivitat sindical.

Col·lectiu: Empleats

Categories de dades: – Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, número de registre de personal, número de Seguretat Social/Mutualitat, adreça, signatura i telèfon.

– Categories especials de dades: dades de salut (baixes per malaltia, accidents laborals i grau de discapacitat, sense inclusió de diagnòstics), afiliació sindical, als exclusius efectes del pagament de quotes sindicals (si és el cas), representant sindical (si és el cas) cas), justificants dassistència de propis i de tercers.

– Dades de característiques personals: Sexe, estat civil, nacionalitat, edat, data i lloc de naixement i dades familiars. Dades de circumstàncies familiars: data d’alta i baixa, llicències, permisos i autoritzacions.

– Dades acadèmiques i professionals: Titulacions, formació i experiència professional.

– Dades de detall docupació i carrera administrativa. Incompatibilitats.

– Dades de control de presència: data/hora entrada i sortida, motiu dabsència.

– Dades economicofinanceres: Dades econòmiques de nòmina, crèdits, préstecs, avals, deduccions impositives, baixa d’havers corresponent al lloc de treball anterior (si és el cas), retencions judicials (si és el cas), altres retencions (si és el cas) . Dades bancàries.

Categories de destinataris: – Entitat a qui s’encomane la gestió en matèria de riscos laborals. – Tresoreria General de la Seguretat Social. – Organitzacions sindicals.

– Entitats financeres. – Agència Estatal dAdministració Tributària.

– Contractistes principals als quals prestem serveis com a subcontractistes.

Transferències internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades.

Les dades econòmiques d’aquesta activitat de tractament es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Mesures de seguretat: adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

TRACTAMENT DE CONTACTES

Base Jurídica: Consentiment de l’interessat

Fins del Tractament: Atendre la vostra sol·licitud, enviar-li informació i fer un seguiment de la sol·licitud.

Col·lectiu: Persones de contacte, clients, proveïdors

Categories de Dades: Nom i cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic

Categories de Destinataris: No es contemplen cessions de dades a tercers.

Transferències internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de Supressió: Les dades de contacte es conservaran per un període indefinit, o fins que l’interessat sol·licite la supressió.

Mesures de seguretat: adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

TRACTAMENT DE PROVEÏDORS

Base Jurídica: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte on l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Reial Decret Legislatiu 2/2015, del 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Fins del Tractament: – Adquisició de productes i/o serveis que necessitem per al desenvolupament de la nostra activitat.

– Control dels subcontractistes si escau.

Col·lectiu: – Proveïdors. – Treballadors dels nostres proveïdors.

Categories de dades: – Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, signatura i telèfon. – Dades de detall docupació: lloc de treball. Formació en seguretat laboral.

– Dades economicofinanceres i dassegurances: Dades bancàries.

Categories de destinataris: – Entitats financeres. (Pagament de factures)

– Agència Estatal dAdministració Tributària.

Transferències internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,

Mesures de seguretat: adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

TRACTAMENT DE SOCIS

Base Jurídica: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte on l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Llei Orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del Dret d’Associació.

Fins del Tractament: Compliment dels fins definits als estatuts de la nostra associació.

Col·lectiu: Persones físiques que s’hi han associat.

Categories de Dades: Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, signatura i telèfon.

Categories de Destinataris: Entitats bancàries (cobrament quotes associat).

Transferències internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades.

Mesures de seguretat: adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

TRACTAMENT D’ ATENCIÓ DRETS DE LES PERSONES (ARC)

Base Jurídica: RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Reglament general de protecció de dades.

Fins del tractament: atendre les sol·licituds en l’exercici dels drets que estableix el Reglament general de protecció de dades: dret d’accés, recificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a la presa de decisions automatitzades.

Col·lectiu: Persones físiques que ho sol·liciten (empleats, clients, proveïdors, persones de contacte)

Categories de Dades: Nom i cognoms, adreça, signatura i telèfon.

Categories de destinataris: Les dades personals podran ser comunicades a l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) en el marc d’una investigació per tutela de drets iniciada per l’interessat.

Transferències internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de supressió: es conservaran durant un termini de cinc anys des del moment de la sol·licitud.

Mesures de seguretat: adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

TRACTAMENT DE NOTIFICACIÓ DE BRETXES DE SEGURETAT

Base Jurídica: RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Reglament general de protecció de dades. Articles 33 i 34

Fins del Tractament: Gestió i avaluació de les bretxes de seguretat que es produïssin a la nostra organització.

Col·lectiu: Variable: Empleats, Clients, Proveïdors, Persones de Contacte (dependrà de la bretxa de seguretat)

Categories de Dades: Variable. (Dependrà de la bretxa de seguretat)

Categories de destinataris: – Agència Espanyola de Protecció de Dades.

– Forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Transferències internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades. Serà aplicable el que disposa la normativa darxius i documentació.

Mesures de seguretat: adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

ELS TEUS DRETS

Tens dret a sol·licitar-nos una còpia de les teves dades personals, a rectificar les dades inexactes o completar-les si estiguessin incomplets, o si escau suprimir-les, quan ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits.

També tens dret a limitar el tractament de les dades personals ia obtenir les dades personals en un format estructurat i llegible.

Pots oposar-te al tractament de les teves dades personals en algunes circumstàncies (en particular, quan no hàgim de processar-les per complir un requisit contractual o un altre requisit legal, o quan l’objecte del tractament sigui el màrqueting directe).

Quan ens hagis atorgat el teu consentiment, el podràs retirar en qualsevol moment. En aquest moment deixarem de tractar les teves dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat concreta. Si decideixes retirar el teu consentiment, això no afectarà cap tractament que hagi tingut lloc mentre el teu consentiment era vigent.

Aquests drets es poden veure limitats; per exemple, si per complir la teva sol·licitud haguéssim de revelar dades sobre una altra persona, o si ens demanes que eliminem alguns registres que estem obligats a mantenir per una obligació legal o per un interès legítim, com pugui ser l’exercici de defensa davant de reclamacions. O fins i tot en aquells casos on ha de prevaldre el dret a la llibertat dexpressió i informació.

Podeu contactar amb nosaltres per qualsevol dels mitjans indicats a l’apartat Responsable del Tractament d’aquesta política de privadesa, aportant una còpia d’un document que acrediti la vostra identitat (normalment el DNI).

Un altre dels teus drets és no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics o t’afecti.

Davant de qualsevol vulneració dels teus drets, com ara que no haguem atès la teva sol·licitud, tens dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades. Aquesta pot ser la del vostre país (si vius fora d’Espanya) o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (si vius a Espanya).

Enllaços a llocs web de tercers.

El nostre lloc web pot, de vegades, contenir enllaços cap a altres llocs web. És responsabilitat vostra assegurar-vos de llegir la política de protecció de dades i les condicions legals que s’apliquin a cada lloc.

Dades de tercers.

Si ens facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar-los prèviament segons allò establert a l’article 14 del RGPD.