Encuéntranos en:

Què és LEADER?

LEADER (acrònim de “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”, ‘Relacions entre Activitats de Desenvolupament de l’Economia Rural’) és una iniciativa comunitària que permet desenvolupar una regió a nivell local utilitzant el seu potencial de desenvolupament endogen.

LEADER és un mètode de desenvolupament local que fa 20 anys que es fa servir per fer partícips els actors locals en el disseny i la posada en marxa d’estratègies, la presa de decisions i l’assignació de recursos per al desenvolupament de les seves zones rurals.

Què és LEADER?

LEADER (acrònim de “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”, ‘Relacions entre Activitats de Desenvolupament de l’Economia Rural’) és una iniciativa comunitària que permet desenvolupar una regió a nivell local utilitzant el seu potencial de desenvolupament endogen.

LEADER és un mètode de desenvolupament local que fa 20 anys que es fa servir per fer partícips els actors locals en el disseny i la posada en marxa d’estratègies, la presa de decisions i l’assignació de recursos per al desenvolupament de les seves zones rurals.

El mètode LEADER

El mètode LEADER es basa en set característiques essencials que cal presentar alhora per poder utilitzar el mètode correctament. Aquestes set característiques defineixen LEADER com una metodologia i el diferencien dels programes de finançament.

Enfocament ascendent

Estratègia territorial de desenvolupament

Col·laboració publicoprivada

Actuacions integrades i multisectorials

Innovació

Cooperació

Connexió de xarxes

Aplicació del mètode LEADER

En el context del desenvolupament rural, el LEADER s’aplica en el marc dels programes de desenvolupament rural (PDR) nacionals i regionals de cada Estat membre de la UE, cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

En el període de programació 2014-2020, el mètode LEADER va passar a designar-se amb el terme més general de desenvolupament local participatiu (CLLD)

(Font: Xarxa Europea per al Desenvolupament Rural)

Aplicació del mètode LEADER

En el context del desenvolupament rural, el LEADER s’aplica en el marc dels programes de desenvolupament rural (PDR) nacionals i regionals de cada Estat membre de la UE, cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

En el període de programació 2014-2020, el mètode LEADER va passar a designar-se amb el terme més general de desenvolupament local participatiu (CLLD)

(Font: Xarxa Europea per al Desenvolupament Rural)

Què és un grup d'acció local (GAL)?

Els Grups d’Acció Local (GAL) són una entitat formada per un col·lectiu equilibrat i representatiu d’agents econòmics i socials, públics i privats, amb presència al territori d’actuació, que assumeix l’elaboració i la posada en marxa d’una estratègia de desenvolupament local participatiu.

Més de 2.800 GAL a tota la Unió Europea

Entenent aquesta última com un conjunt coherent d’operacions amb la finalitat de satisfer objectius i necessitats locals, i que contribueixen a la realització de l’estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, dissenyada i posada en pràctica per un GAL.

Hi ha al voltant de 2800 grups d’acció local (GAL) a la Unió Europea que s’encarreguen d’aplicar el mètode LEADER, els quals abasten el 61% de la població rural de la UE i reuneixen en una zona concreta interessats dels sectors públic i privat, i de la societat civil (situació a finals de 2018 – UE-28).

Descobreix el teu Potencial Emprenedor Rural

Converteix les teves idees en realitat i contribueix al creixement rural. Explora com podem donar suport al teu projecte emprenedor avui!